اگزوآنالیز (ExoAnalysis)

در صورت منفی بودن نتیجه‌ی تست WES در فرد مورد بررسی و یا به منظور تأیید نتایج سایر مراکز، امکان آنالیز مجدد داده‌های خام توسط تیم تخصصی بیوانفورماتیک و ژنتیک پزشکی مجموعه‌ی پردیس ژن فراهم می‌باشد. هم‌چنین امکان محاسبه‌ی coverage ژن‌های مدنظر پزشک و تعداد نوکلئوتید‌های با coverage صفر در نمونه فراهم است تا در صورت لزوم در نمونه‌های منفی از تست‌های تکمیلی برای شناسایی عامل بیماری استفاده شود. خوشبختانه مجموعه‌ی پردیس ژن تاکنون موفق به شناسایی عامل بیماری در چندین نمونه‌ی منفی ارسالی از سایر مراکز با استفاده از تست اگزوآنالیز شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکرول به بالا