On Top

نمونه هایی از موفقیت اگزومین در شناسایی علت بیماری :

1. نمونه یک خانم سالم با ازدواج خویشاوندی و با سابقه دو سقط درمانی در ماه پنجم بارداری به دلیل ناهنجاری شدید کلیوی به مرکز ما برای آنالیز ارجاع داده شد. ما یک جهش هتروزیگوت در ژن BRCA2 در داده مربوط به این خانم گزارش کردیم. نکته جالبی که در رابطه با این ژن وجود

On Trend

Popular Stories

On Flight

Travel & Explore the world

نمونه هایی از موفقیت اگزومین در شناسایی علت بیماری :

1. نمونه یک خانم سالم با ازدواج خویشاوندی و با سابقه دو سقط درمانی در ماه پنجم بارداری به دلیل ناهنجاری شدید کلیوی به مرکز ما برای آنالیز ارجاع داده شد. ما یک جهش هتروزیگوت در ژن BRCA2 در داده مربوط به این خانم گزارش کردیم. نکته جالبی که در رابطه با این ژن وجود

Explore and travel the world

On Brand

Beauty Tips and Tricks

نمونه هایی از موفقیت اگزومین در شناسایی علت بیماری :

1. نمونه یک خانم سالم با ازدواج خویشاوندی و با سابقه دو سقط درمانی در ماه پنجم بارداری به دلیل ناهنجاری شدید کلیوی به مرکز ما برای آنالیز ارجاع داده شد. ما یک جهش هتروزیگوت در ژن BRCA2 در داده مربوط به این خانم گزارش کردیم. نکته جالبی که در رابطه با این ژن وجود

On Taste

Food & Drinks From Around the World

اسکرول به بالا