اعضای پردیس ژن

مدیر عامل

امیرحسین ابناء

عضو هیئت مدیره

علی شریفی زارچی