پزشکان و اعضای پردیس ژن

مدیر مجموعه

دکتر موسوی

مسئول اجرایی

دکتر توکلی

مسئول فنی

دکتر خراسانی